Dostępność

 

Deklaracja dostępności

 

Dostępność strony internetowej

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej iluzjon.fn.org.pl

 


 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-02

 


 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 

strona nie spełnia wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych wymienionych w Załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848)

 

Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Modyfikacja strony zgodnej z wymogami WCAG 2.0 będą sukcesywnie wprowadzane przez redakcję portalu.

 


 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.05.2020 r. Deklaracja powstała na podstawie samooceny przeprowadzonej w FINA.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Banasiak, adres poczty elektronicznej dostepnosc@fina.gov.pl. Kontaktować można się także sms-owo pisząc na numer telefonu +48 723 510 062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Siedziba Kina Iluzjon, która mieści się przy ul. Narbutta 50a w Warszawie. Udostępniany dla publiczności zabytkowy budynek, został dostosowany do użytku przez osoby z ograniczoną mobilnością podczas remontu generalnego w 2012 r.

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od strony skweru im. A. Słonimskiego, od strony al. Niepodległości oraz pomiędzy nimi, w środkowej sekcji budynku, przez tzw. rotundę (wejście otwierane podczas uroczystości oraz wydarzeń).  Żeby wjechać do budynku wózkiem inwalidzkim należy skorzystać z jednej z dwóch opcji: od strony skweru znajduje się platforma o wymiarach 80cm x 74cm (długość x szerokość) obsługiwana przez pracowników i pracownice kina, zaś od strony al. Niepodległości, równolegle do schodów znajduję się rampa podjazdowa o szerokości 103cm z poręczami. W obu przypadkach do budynku prowadzą drzwi o szerokości 90cm, po przejściu przez które trzeba pokonać podwójny próg o wysokości 3cm i 2cm. Wejście przez rotundę nie jest dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Do samej rotundy da się za to wjechać od strony foyer kina platformą o wymiarach 151cm x 90 cm (długość x szerokość).

Budynek Kina Iluzjon ma dwie kondygnacje naziemne. Komunikację między piętrami zapewniają winda i platforma dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Dla osób z ograniczoną mobilnością dostępne są następujące pomieszczenia:

a. Foyer kina w którym znajdują się:

*Kasa

*Kawiarnia

*Szatnia

b. Sala kinowa Stolica

c. Sala kinowa Mała Czarna

d. Pracownia dydaktyczna

e. Rotunda

f. Toalety

 

Rozplanowanie przestrzeni:

a) Kasa

znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia, od strony skweru im. A. Słonimskiego.

b) Szatnia

znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia od strony al. Niepodległości, tuż obok kawiarni.

c) Toalety

na terenie kina znajdują się dwie toalety dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Wszystkie drzwi do toalet mają 90 cm i są pozbawione progów. Do pierwszej toalety można dostać się platformą od strony skweru. Należy zjechać na zaniżoną część foyer i minąć drzwi o szerokości 90 cm bez progu.. Druga toaleta znajduję się na pierwszym piętrze obok pracowni dydaktycznej i zostaje otwarta tylko na czas odbywających się warsztatów. Dostać się do niej można z obniżonej części foyer (dostępnej za pomocą platformy) przy użyciu windy o szerokości 90 cm i udźwigu 400 kg. Winda jest dostępna tylko w asyście pracownika kina. . Aby dostać się do dalszej części piętra należy otworzyć drzwi o szerokości 90 cm bez progów znajdujące się po lewej stronie od wyjścia z windy.  Ważne: w odległości ok. dwóch metrów, na wprost wyjścia z windy znajdują się schody – należy zachować ostrożność przy otwieraniu drzwi do dalszej części piętra.

d) Sala kinowa Stolica

sala znajduje się na parterze budynku. Dostać się do niej można z foyer kina przez dwoje dwuskrzydłowych drzwi znajdujących się po lewej stronie patrząc od strony rotundy, pomiędzy kasą, a kawiarnią. Skrzydła drzwi mają wymiar 90 cm szerokości każde. Pomiędzy foyer a salą nie ma różnicy poziomów ani progów. W sali znajdują się dwa miejsca na wózek inwalidzki o łącznej szerokości 160 cm usytuowane po środku rzędu H. Miejsca te zaznaczone są w systemie rezerwacyjnym literą „N”.

e) Sala kinowa Mała Czarna

sala znajduje się na obniżonej części foyer. Dostać się do niej można platformą o wymiarach 80 cm x 74 cm (długość x szerokość) o udźwigu 230 kg z poziomu foyer. Zejście do sali znajduje się po prawej stronie kasy kina. Po zejściu z platformy należy przejść przez drzwi o szerokości 90 cm bez progu. Dwa miejsca na wózek inwalidzki znajdują się po środku pierwszego rzędu. Łączna szerokość miejsc to 160 cm. Miejsca te zaznaczone są w systemie rezerwacyjnym literą „N”.

f) Pracownia dydaktyczna

pracownia znajduję się na pierwszym piętrze. Dostać się do niej można z obniżonej części foyer (dostępnej za pomocą platformy) przy użyciu windy o szerokości 90 cm i udźwigu 400 kg, tylko w asyście pracownika kina. Na piętrze należy minąć drzwi na lewo od wyjścia z windy, o szerokości 90 cm bez progów. Pracownia znajduje się po prawej stronie. Ważne: w odległości ok. dwóch metrów, na wprost wyjścia z windy znajdują się schody – należy zachować ostrożność przy otwieraniu drzwi do dalszej części piętra.

g) Rotunda (przestrzeń wystawiennicza)

Rotunda znajduję się w połowie foyer kina. Dostać się do niej można z poziomu foyer platformą o wymiarach 150 cm x 90 cm (długość x szerokość).

Kino nie dysponuje oznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Publiczne miejsca postojowe znajdują się obok kina przy ul. Narbutta od strony numeru 48.

Wszystkie  ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 metra.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Więcej tutaj: http://www.iluzjon.fn.org.pl/static/9/1358/dostepnosc.html